Reklamačný poriadok

Kategórie
 
 
 
 
 

Reklamačný poriadok

upravujúci reklamačné podmienky medzi prevádzkovateľom / predávajúcim a objednávateľom / kupujúcim (ďalej len "RP")

REKLAMAČNÝ PORIADOK 
  Reklamačné podmienky  - Pri predaji tovaru občanom predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť a množstvo. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej lehote. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené mechanickým poškodením po prevzatí tovaru, vlastnou dopravou, vlastnou úpravou tovaru, zásahom nepovolanej osoby, inými neodbornými zásahmi, neopatrným zaobchádzaním ,nevhodným užívaním alebo uskladnením vo vlhkom alebo chemicky agresívnom prostredí a pre neodbornú montáž u spotrebiteľa, za vady vzniknuté  opotrebovaním jeho používaním alebo nesprávnym ošetrovaním. Stárnutie materiálu a jeho prípadná zmena farebnosti nie je dôvodom na reklamáciu. Jednotlivé časti nábytku morené rovnakým moridlom môžu vykazovať farebné odlišnosti spôsobené rozličnou hustotou dreva. Morenie zvýrazňuje štruktúru a prírodné osobitosti rastu dreva. Prírodný vzhľad a štruktúra masívneho dreva, jeho rozdielna kresba, hustota , hrče a suky ani s týmto súvisiace prípadné farebné odlišnosti sa nepovažujú za vady a preto nie sú dôvodom na reklamáciu dreveného nábytku. Kupujúci nemá nárok na reklamovanie vád, na ktoré bola poskytnutá zľava a o ktorých ho predávajúci informoval.
   Záručná lehota - Podmienkou uznania reklamácie je, aby bola uplatnená v záručnej lehote. Záručná lehota je 24 (dvadsaťštyri) mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak má tovar dlhšiu záručnú lehotu, je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri predaji riadne vyplnený a potvrdený záručný list, v ktorom sú určené podmienky a rozsah tejto záruky. Ak sa reklamácia kupujúceho vybaví výmenou chybného tovaru za bezchybný, platí na nový výrobok záručná lehota od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky alebo dielca, na ktorý bola poskytnutá záruka.
   Uplatnenie reklamácie - .Reklamácie zjavných vád a poškodení má kupujúci právo uplatniť spolu s reklamáciou dodaného množstva ihneď pri prevzatí alebo dodaní tovaru a to písomne, pričom kupujúci poznamená túto skutočnosť na dodacom liste. Reklamácie skrytých vád a poškodení je potrebné uplatniť bezodkladne a poškodený výrobok nepoužívať, aby sa zabránilo jeho možnému následnému druhotnému poškodeniu. Reklamáciu uplatňuje kupujúc vždy písomne a to zaslaním poštou, alebo  osobne v predajni, v ktorej bol tovar zakúpený. Tam sa spíše záznam o reklamácii. Kupujúci doručí na vlastné náklady a riziko reklamovaný tovar na miesto ,kde bol tovar zakúpený.Za dátum uplatnenia reklamácie sa považuje dátum prevzatia reklamovaného tovaru dodávateľom a spísaním reklamačného protokolu potvrdeného podpismi oboch strán .Pri doručení písomnej reklamácie poštou sa zákonná doba na riadne vybavenie reklamácie predlžuje o čas, do kedy kupujúci doručí reklamovaný tovar na miesto ,kde bol tovar zakúpený. Pri uplatnení reklamácie predkladá zákazník doklad o nákupe tovaru (kópia faktúry, dodacieho listu) a potvrdený záručný list s dátumom predaja (ak bol k tovaru priložený).U reklamovaného tovaru nesmie byť poškodený alebo odstránený identifikačný štítok s označením výrobných a expedičných údajov. Pri prechodnom zatvorení, príp. zrušení predajne sa reklamácie uplatňujú v tej predajni , ktorá je uvedená na výveske o prechodnom zatvorení príp. zrušení prevádzkarne.
   Posúdenie a vybavenie reklamácie - Kupujúci doručí na vlastné náklady a riziko reklamovaný tovar na miesto jeho odberu, kde ho poverený pracovník predávajúceho prevezme. Rrozhodnúť o reklamáci je povinný vedúci predajne , alebo poverený pracovník v zákonom stanovenej lehote.  V prípade včasnej a oprávnenej reklamácie neodstrániteľnej vady bude kupujúcemu bezplatne dodaný náhradný tovar. V prípade reklamácie odstrániteľnej vady bude uskutočnená oprava poškodeného tovaru. Za odstrániteľné chyby sa považujú chyby tovaru, ktorých odstránením neutrpí funkcia a vzhľad výrobku. V takomto prípade bude na výrobku, alebo jeho časti bezplatne odstránená závada. Ak ide o neodstrániteľné chyby, ktoré aj po prípadnej oprave bránia tomu, aby sa výrobok mohol riadne užívať, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny ,alebo výmenu chybného tovaru za bezchybný. Pokiaľ táto výmena zo strany predávajúceho nie je možná, môže kupujúci požadovať zrušenie zmluvy a vrátenie zaplatenej čiastky. Aj v tomto prípade si pre náhradné plnenie predávajúci vyhradzuje primeraný čas ( 4 až 10 týždňov) potrebný na výrobu nového tovaru a jeho doručenie. Neopodstatnená reklamácia -  Reklamácia v rozpore s týmto Reklamačným poriadkom bude označená za neopodstatnenú a zamietnutá. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar. V prípade výjazdu k neopodstatnenej reklamácii ma predávajúci právo vyžadovať úhradu takto vzniknutých nákladov.
   Záverečné ustanovenia - Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť 1. Januára 2015 a zároveň ruší predchádzajúce.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia