Obchodné podmienky

Kategórie
 
 
 
 
 

Všeobecné obchodné podmienky

stanovujúce obchodné podmienky medzi prevádzkovateľom / predávajúcim a objednávateľom / kupujúcim  (ďalej len "VOP")

 

OBCHODNÉ PODMIENKY  -   Tieto obchodné podmienky sú súčasťou kúpnych zmlúv uzatvorených na základe objednávky kupujúceho voči spoločnosti M-Variant ako predávajúcemu, pričom predmetom kúpnych zmlúv je dodávka tovaru zo všeobecnej ponuky spoločnosti M-Variant .
   1. VYMEDZENIE POJMOV - Pod pojmom predávajúci sa rozumie spoločnosť M-VARIANT označená v hlavičke objednávky resp. dodacieho listu ako dodávateľ. Pod pojmom kupujúci sa rozumie fyzická či právnická osoba označená v hlavičke objednávky ako odberateľ. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká na základe potvrdenia objednávky predávajúcim. Pod pojmom adresa sa rozumie sídlo spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra.
   2. KÚPNA ZMLUVA A JEJ NÁLEŽITOSTI - Realizácia obchodu zmluvných strán prebieha na základe jednotlivých kúpnych zmlúv, ktorých náležitosťami sú :A/ Objednávka kupujúceho, ktorej súčasťou sú adresa predávajúceho aj kupujúceho, resp. adresa prevádzky, kontaktná osoba oprávnená vystaviť objednávku v mene kupujúceho, číslo objednávky, požadovaný termín dodávky, názov tovaru, drevina, morenie, počet, cena / ks, cena celkom, B/ Potvrdenie objednávky predávajúcim, vrátane špecifikácie množstva a typu tovaru, ceny, dodacieho termínu, platobných podmienok, resp. iných náležitostí. Záväzok predávajúceho vyplývajúci z kúpnej zmluvy je záväzok, ktorého rozsah je definovaný v potvrdení objednávky. Predávajúci zodpovedá za dodávku tovaru v rozsahu potvrdenia objednávky. Kupujúci má právo zrušiť objednávku najneskôr do dvoch dní odo dňa, kedy obdržal potvrdenú objednávku. Zrušenie objednávky musí byť vykonané buď formou doporučeného listu, alebo osobne v mieste uzatvorenia objednávky. V prípade, že kupujúci odstúpi od už podpísanej kúpnej zmluvy, alebo stornuje záväzne vystavenú objednávku bez toho, aby to predávajúci preukázateľne zapríčinil, vyhradzuje si predávajúci právo postupovať podľa nasledujúcich pravidiel: a/ - storno objednávky musí byť uskutočnené písomnou formou, b/ - pokiaľ je možné stornovať tovar u dodávateľa, bude storno akceptované bez akýchkoľvek opatrení zo strany predávajúceho, c/ - pokiaľ nie je možné tovar stornovať u dodávateľa, prípadne pokiaľ je už zaradený vo výrobe, vyhradzuje si predávajúci právo účtovať storno  poplatok vo výške 20 % z hodnoty objednávky. V prípade, že je už tovar vyrobený a pripravený na vyskladnenie, storno poplatok je vo výške 50 % z hodnoty objednávky. d/ - predchádzajúce dva odseky môžu byť spoločne uplatnené i v rámci jednej objednávky. V prípade, že si záväzne objednaný tovar kupujúci neodoberie , alebo neumožní jeho dodanie do 1 mesiaca od oznámenia o možnosti jeho odberu, výslovne súhlasí s tým, že zaplatená záloha na tento tovar v plnej výške prepadá v prospech dodávateľa.
 3. TERMÍNY DODÁVOK - Väčšina výrobkov objednaných podľa katalógu môže byť dodaná v priebehu 4 až 8 týždňov po uhradení zálohy. V prípade, že je tovar na sklade , objednávky sa realizujú okamžite.
   4. DODACIE PODMIENKY - Objednávka je pre kupujúceho záväzná, pre predávajúceho sa stáva záväznou v rozsahu potvrdenia objednávky. V prípade, že predávajúci nemôže dodať všetky výrobky, ktoré objednávajúci objednal vo svojej objednávke, je predávajúci v potvrdení objednávky povinný špecifikovať výrobky, ktoré dodať môže. Predávajúci neručí za omyly v objednávke zo strany kupujúceho. Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov predávajúceho majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Dodacie lehoty uvedené v potvrdení objednávky sú nezáväzné. Predávajúci je oprávnený dodať tovar pred touto lehotou i po jej uplynutí bez akýchkoľvek nárokov kupujúceho na uplatnenie prípadnej škody spôsobenej oneskorením. Čiastočné dodávky sú prípustné.
   5. ODBER, DDODÁVKA A ZODPOVEDNOSŤ ZA DODANÝ TOVAR - Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať prípadné vonkajšie poškodenie tovaru ako aj fyzickú neporušenosť a kompletnosť dodávky a tieto potvrdiť na dodacom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný ihneď kontaktovať predávajúceho.Za tovar je zodpovedný predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho pri prevzatí tovaru priamo v sklade našej firmy, resp. odovzdaním tovaru odberateľovi alebo prepravcovi. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy predávajúci kupujúcemu, jeho zástupcovi alebo dopravcovi (ktorý je považovaný za zástupcu kupujúceho bez ohľadu na to, kto platí dopravné náklady alebo poistenie tovaru počas prepravy) umožní fyzicky disponovať s tovarom. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve v hotovosti alebo na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má výrobky v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné, ako tovar predávajúceho. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru ešte neprešlo na kupujúceho. Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.
   6.DOPRAVNÉ PODMIENKY - Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. . Náklady na dopravu zo skladu predávajúceho hradí kupujúci. V prípade záujmu má kupujúci možnosť objednať si dopravu, ktorú mu zabezpečí ,alebo sprostredkuje predávajúci na náklady kupujúceho. Môže ísť o vlastnú dopravu predávajúceho, alebo zmluvnú prepravu cestou prepravcu.
   7. PLATOBNÉ PODMIENKY - Vydaním nového Cenníka ku Ponukovému listu sa predchádzajúce ceny stávajú automaticky neplatnými. Cena, ktorá je záväzná pre predávajúceho, je cena, ktorú predávajúci uviedol v potvrdení objednávky kupujúcemu. Pri vydaní špeciálnych katalógov a letákov sú pri vybraných výrobkoch uvádzané ceny so zľavou, pričom je definovaná ich časovo obmedzená platnosť. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, vzťahujú sa ceny uvedené v katalógu na vyobrazený druh tovaru podľa popisu, avšak bez vnútorného vybavenia, príslušenstva, či dekorácie. Predávajúci je povinný pri dodávke tovaru vystaviť kupujúcemu príjmový daňový doklad, resp. faktúru s náležitosťami daňového dokladu. Predávajúci je oprávnený požadovať pred dodávkou zálohu vo výške 100 % hodnoty objednávky, alebo zaslať tovar na dobierku, resp. umožní kupujúcemu platbu v hotovosti najneskôr pri prevzatí tovaru.
   8. CENOVÉ PODMIENKY - V dôsledku zmien kurzov, si vyhradzujeme právo na zmenu cien a špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia.
   9. ZÁRUKA - Predávajúci poskytuje záruku na kvalitu predávaného tovaru minimálne 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, pokiaľ nie je uvedené inak, pričom dlhšia záruka je vždy špecifikovaná v katalógu príslušného výrobku. Záruka zaniká v nasledujúcich prípadoch: a - neodbornou inštaláciou, zachádzaním, obsluhou, b- používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii, c- porušením ochranných pečatí a nálepiek, pokiaľ na výrobku sú, d- tovar bol poškodený živelnou pohromou, e- tovar bol poškodený používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, f- tovar bol poškodený zapojením do siete nezodpovedajúcej príslušným normám.
   10.REKLAMAČNÉ PODMIENKY - Kupujúci má právo na reklamáciu chybného tovaru. Postup pri reklamácii určuje Reklamačný poriadok.(v prílohe Obchodných podmienok)  Reklamácie zjavných vád a poškodení je možné uplatniť spolu s reklamáciou dodaného množstva ihneď pri prevzatí alebo dodaní tovaru, a to len písomne, pričom kupujúci poznamená túto skutočnosť na dodacom liste. Reklamácie skrytých vád a poškodení je potrebné uplatniť do 3 pracovných dní od zistenia poškodenia, najneskôr však do konca záruky. V prípade včasnej a oprávnenej reklamácie neodstrániteľnej vady bude kupujúcemu bezplatne dodaný náhradný tovar, v prípade reklamácie odstrániteľnej vady bude uskutočnená oprava poškodeného tovaru. Pre náhradné plnenie si predávajúci vyhradzuje primeraný čas Pokiaľ sa nedohodnú zmluvné strany inak, nemá uplatnenie reklamácie vplyv na povinnosť zaplatiť kúpnu cenu v plnej fakturovanej výške.
   11. Vis maior - Ak vzniknú nejaké okolnosti, ktoré neumožňujú plné alebo čiastočné plnenie ktorejkoľvek zo zmluvných strán, menovite: požiar, živelné pohromy, štrajky, vojny, alebo iné okolnosti nezávislé od zmluvných strán, termíny stanovené pre plnenie záväzkov budú odložené tak dlho, ako spomenuté okolnosti a ich následky pôsobia.
   12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA A ĎALŠIE USTANOVENIA - Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade , ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné ,alebo nevynútiteľné a to celkom ,alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zákonných úprav zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Tieto Obchodné podmienky nadobudli platnosť 1.januára 2015
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia